OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

Oddział Kraków

Zostań członkiem

Rejestracja konta w strefie członkowskiej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Rejestracja

Proces rejestracji nowego Członka OSPSBHP o/Kraków


Od 1 czerwca 2014 r. możesz zostać Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Kraków wyłącznie poprzez wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.


Członkostwo w OSPSBHP wiąże się z koniecznością opłacenia składki wpisowej jednorazowej w wysokości 25 PLN i składki członkowskiej w wysokości 10 PLN/m-c tj. 120 PLN na dany rok.


Wszystkie informację dotyczące sposobu i terminu opłacenia składek otrzymasz drogą e-mailową podczas dalszego procesu rejestracji.Niniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (dalej "Stowarzyszenia") oraz oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Statutu Stowarzyszenia oraz Kodeksem Etyki Zawodowej.

Zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam postanowień, aktywnego brania udziału w życiu organizacyjnym Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

Potwierdzam dane zawarte w deklaracji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci nr telefonu oraz adresu e-mail przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny w celu komunikacji w sprawach statutowej działalności Stowarzyszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie w celach marketingowych podmiotów trzecich tj. dla informowania o aktualnej ofercie kierowanej do członków Stowarzyszenia przez inne podmioty.

Jestem świadom/a, iż niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Oddziału Stowarzyszenia, do którego została skierowana.

 Kod bezpieczeństwa

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych na deklaracji danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie ul. Pilotów 6, w strukturach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dalej Stowarzyszenie.
Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować poprzez adres e-mail: pkania@osps-bhp.krakow.pl lub adresy podane w zakładce kontakt na stronie www.osps-bhp.krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
1) rozpatrzenia deklaracji w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia członkostwa - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
2) nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich - podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawny obowiązek Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z wymogami ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
3) informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez Stowarzyszenie lub objętych przez nie patronatem - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4) otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji o produktach i usługach innych podmiotów związanych z promowaniem wiedzy o ochronie danych osobowych, w szczególności wiadomości o konferencjach i publikacjach wydawniczych - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz po jego ustaniu przez okres 6 lat na potrzeby archiwizacyjne Stowarzyszenia, a także przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych z płatnością składek członkowskich.

Dane osobowe będą mogły być powierzane przez Stowarzyszenie do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu, w tym w zakresie obsługi systemów informatycznych, obsługi finansowo-księgowej - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie Stowarzyszenia, o których mowa w punktach 1) i 3) powyżej. Każda osoba może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w celach określonych w punkcie 4) powyżej. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie oznaczonych w formularzu danych w celach określonych w punktach 1) i 2) powyżej jest obowiązkowe ze względu na wymogi wynikające z Prawa o stowarzyszeniach. Ich niepodanie uniemożliwi nabycie członkostwa oraz wykonywanie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi komunikację z członkiem Stowarzyszenia w celach określonych w pkt 3) i 4) powyżej.